SP-259 เจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (วุฒิ ปวส.)

250฿

คำอธิบาย

SP-259 เจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (วุฒิ ปวส.)

สารบัญ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
ค่านิยม
บทบาทหน้าที่
ความรู้เกี่ยกับคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ.2550
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คุณธรรม จริยธรรม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ-ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
คณะรัฐมนตรี (ครม.ปู 3)
ประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตัวอย่างแนวข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY