SP-258 สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

250฿

คำอธิบาย

SP-258 สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สารบัญ
– ประวัติกรมกิจการเด็กและเยาวชน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
– รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– สังคม
• หลักสังคมและวัฒนธรรม
• การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสังคมวัฒนธรรมไทย
– ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
– กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน
– ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
– การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
– ข้อมูล (DATA)
– การวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
– เทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
– การจัดทำแผนงาน / โครงงาน
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.
– แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ / ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบพร้อมคำตอบ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY