SP-255 นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

200฿

คำอธิบาย

SP-255 นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

สารบัญ

-ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดำเนินการที่คาดหวัง อำนาจหน้าที่
และตราสัญลักษณ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
-ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายผังเมือง
-รูปแบบของข้อกำหนดและมาตรการทางผังเมือง การวิเคราะห์เพื่อการจัดทำผังเมือง
-พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
-พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2525
-พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่3) พ.ศ.2535
-กฎกระทรวงฉบับที่4 (พ.ศ.2522) ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
-กฎกระทรวงฉบับที่315 (พ.ศ.2540) ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
-กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549
-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
-กฎหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ -พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
-ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาค่าใช้จ่าย
และค่าทดแทนความเสียหายในการดำเนิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2551

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY