SP-254 คู่มือสอบเข้าราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-254 คู่มือสอบเข้าราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
-อำนาจหน้าที่
-ยุทธศาสตร์ของ ชธ.
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2545
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปิโตรเลียม
-พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
-สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
-ความรู้ทั่วไปด้านปิโตรเลียม
-ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม
-ผลประโยชน์ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
-ความรู้พื่นฐานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม
-เชื้อเพลิงธรรมชาติ
-แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไปด้านปิโตรเลียม
-ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
-แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งวศิวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
-เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
-เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY