SP-253 นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

260฿

คำอธิบาย

SP-253 นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
แผนยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่า สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
ความรู้ทางด่้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ
จารีตประเพณีสากลว่าด้วยการนำร่อง
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน พ.ศ.2554
คู่มือการรักษาความปลอดภัยสำหรับท่าเรือ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งทางงทะเล
IMO คืออะไร
VTS กับ SHORE BASED PILOTAGE
การนำเรือในแผนแบ่งแนวจราจรและระบบควบคุมการจราจร (VTS)
ข้อสอบ-แนวข้อสอบ ภาค ข.นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– การแปล
– การสื่อสารทางอังกฤษ
– ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษการเดินเรือ

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY