SP-249 ทุกตำแหน่ง ความรู้(ภาคก.) กรมอนามัย

230฿

คำอธิบาย

SP-249 ทุกตำแหน่ง ความรู้(ภาคก.) กรมอนามัย

สารบัญ
ประวัติกรมอนามัย
วิสัยทัศน์กรมอนามัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบส่งเสริมสุขภาพ
ความสำคัญของการสร้างและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ย่อสรุป พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
ตัวอย่างข้อสอบสาธารณสุข
ตัวอย่างข้อสอบสาธารณสุข
ตัวอย่างข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2553
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ การบริหารหลักการบริหารทั่วไป
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ การบริหารหลักการบริหารทั่วไป

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY