เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

230฿

คำอธิบาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและการบัญชี

* สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน

* การวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเงินรับษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับทื่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่อก้ไข

* แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไข

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

* แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ