SP-243 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึก(วุฒิปริญญาโท) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

250฿

คำอธิบาย

SP-243 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึก(วุฒิปริญญาโท) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย

 

– การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– การมีส่วนร่วมของประชาชน
– แนวทางการให้ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนไทย
– รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
– แนวทางการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกระทำของมนุษย์ต่อการเปลียนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกและไทย
บทบาทองค์การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกและไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อมไทย
การแก้ไขปัญหาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้ายแนวทาง-
การพัฒนาแบบยั่งยืน
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ – ข้อสอบการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ – ข้อสอบวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ – ข้อสอบภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยและของโลก
แนวข้อสอบ – ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ – ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY