ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3

250฿

คำอธิบาย

ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3

ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
เก็งข้อสอบอุปมา-อุปไมย
เก็งข้อสอบเงื่อนไขภาษา
เก็งข้อสอบการเลืกใช้คำหรือกลุ่มคำ
เก็งข้อสอบการเรียงประโยค

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เก็งข้อสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต