SP-239 พัฒนาชุมชน ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1

250฿

คำอธิบาย

SP-239 พัฒนาชุมชน ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1

สารบัญ
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชน/สังคม
2. เทคนิคในการพัฒนาชุมชน
3. กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Process:SLP)
4. การศึกษาชุมชน
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน
6. การสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussions)
7. การกำหนดแผนการพัฒนาชุมชน
8. การประสานงานและการสร้างทีมงาน
9. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
10. ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
12. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
13. ตัวอย่างแนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
14. แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน/สังคม
15. ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
16. เฉลยคำตอบตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
17. ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY