SP-237 บุคลากร ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-237 บุคลากร ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
1.หลักการของการบริหารงานบุคคล
2.ระบบการบริหารงานบุคคล
3.ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล
4.ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6.การพัฒนาทรัพยกามนุษย์
7.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
8.การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในรายอาชีพ
9.ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
10.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
11.คลังข้อมูลราชการที่มีศักยภาพ
12.หลักและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
13.ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
14.การวางแผนทรัพยากรมยุษย์
15.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
16.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
17.ลักษณะผู้นำ CEO
18.หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่
19.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1-10
21.การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
22.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency)
23.การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง (HR Scorecard)
24.การจัดการความรู้ (Knowlehe Managemnt : KM)
25.หัวใจของการจัดการความรู้
26.ครื่องมือในการจัดการความรู้
27.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
28.แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
29.เฉลยแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
30.แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการ
31.เฉลยแนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการ
32.แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
33.แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
34.เฉลยคำตอบแนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY