GB-206 ภาคก. ท้องถิ่น รวมข้อสอบจากสนามจริง 20 สนามสอบ 1500 กว่าข้อ

250฿

คำอธิบาย

GB-206 ภาคก. ท้องถิ่น รวมข้อสอบจากสนามจริง 20 สนามสอบ 1500 กว่าข้อ

สารบัญ
1.ข้อมูลผู้สอบภาค ก.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3.ข้อสอบนโยบาย กระทรวงมหาดไทย,กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
4.แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
5.เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบายแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
6.แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
7.เฉลยคำตอบแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
8.ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
9.ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
10.ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
11.ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
12.ข้อสอบการเมืองการปกครองไทยในยุคปัจจุบัน
13.ข้อสอบ พ.ร.บ. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
15.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
16.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2552
17.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
18.แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบรืหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
19.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534แก้ไขเพิ่มเตินถึงปัจจุบัน
20.ข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)
21.การสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
22.เฉลยคำตอบ การสอบแข่งภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
23.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
24.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง