GB-202 นักวิชาการศึกษา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

GB-202 นักวิชาการศึกษา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับ การศึกษา หลักการ หลักกการจัดการศึกษา
-หลักการศึกษา
-ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-การวิจัยทางการศึกษา
-นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
-สื่อนวัตกรรมการศึกษา
-สื่อการเรียนการสอน
-การแนะแนวทางการศึกษา
-บริการแนะแนวในโรงเรียน
-แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ2551
-แนวข้อสอบ การวัดประเมินผลการศึกษา
-แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
-แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
-แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง