นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่

320฿

คำอธิบาย

นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่

สารบัญ
-ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย
-นโบายรัฐบาล
-นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พุทธศักราช 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช2540
-สรุปย่อ พระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
-สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
-สรุปย่อ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
-สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-พุทธศักราช 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติว่า ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542
-สรุปย่อ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 2
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 3
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 4
-มาตรฐานเฉพาะตำแหน่งนิติกร 3
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2538
-พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
-พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
-เจาะข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนิติกร ชุดที่ 5
-เจาะข้อสอบเฉาะตำแหน่งนิติกร ชุดที่ 6
ราคา 320 บาท
จัดทำโดย อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ