BC-8058 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา

299฿

คำอธิบาย

BC-8058 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา

สารบัญ
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-อนุกรม
-การอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
-เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ/เรียงประโยค
-เทคนิคการทำข้อสอบตีความ/สรุปความ
-การเขียนตัวสะกด
-การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
-ลักษณะข้อสอบการใช้ลักษณะนาม
-ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อม
-การใช้สำนวนไทย
-การเรียงประโยค
-การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
-พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
-พรบ. เทศบาล พ.ศ.2495 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
-พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ
ราคา 299 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER