กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่

320฿

คำอธิบาย

กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่

สารบัญ
-ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย
-นโยบายรัฐบาล
-นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พุทธศักราช 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540
-สรุปย่อ พระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
-สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
-สรุปย่อ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
-สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พุทธศักราช 2542
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542
-สรุปย่อ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 2
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 3
-เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 4
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง
-สรุปย่อระเบียบพัสดุ
-เสริมเขี้ยวเล็บข้อสอบ ชุด 5
-เสริมเขี้ยวเล็บข้อสอบ ชุด 6

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ