BC-8057 คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น

260฿

คำอธิบาย

BC-8057 คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น   

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
พระราชบัญญัติด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขฉบับที่ 3
-เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลาการทางการศึกษา
-เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546+แนวข้อสอบ
-เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546+แนวข้อสอบ
-เจาะแนวข้อสอบ
ส่วนที่ 2 เจาะแนวข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ. ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกตำแหน่ง
-เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุด 1-3
-เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต.
-เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
-เจาะแนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนื้องถิ่น
-เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER