ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ

95฿

คำอธิบาย

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ

สารบัญ
– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
– สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– สาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– สาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบ เตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาคก
– เฉลยแนวข้อสอบ เตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ ภาคก

ราคา 95 บาท
จัดทำโดย Hi-ED