รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59

220฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับป.ตรี ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แบบที่ 1 อนุกรม
– แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
– แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
– แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
– แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
– แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
– แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
1. ความเข้าใจภาษา
– แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
– แบบที่ 2 บทความ
2. การใช้ภาษา
– แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
– แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
– แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ.องค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
– พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ระดับปริญญาตรี

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ