หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559

590฿

คำอธิบาย

หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559

สารบัญ
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. วิชาความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวน
– แนวข้อสอบ อนุกรม
– แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
– แนวข้อสอบ โอเปอร์เรต (Operate)
– แนวข้อสอบตาราง
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบ อุปมา อุปมัย
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ สดมภ์
– แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ (สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง)
3. วิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบบทความสั้น (การตีความ,สรุปสาระสำคัญ,ความเห็นผู้เขียน,การตั้งชื่อเรื่อง ฯลฯ)
– แนวข้อสอบ บทความยาว
ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
– แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำที่ถูกต้อง (เติมลงในช่องว่าง)
– แนวข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
4. วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

 

ราคา 590 บาท
จัดทำโดย The First ติวเตอร์