คัมภีร์เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ

590฿

คำอธิบาย

คัมภีร์เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ

สารบัญ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 590 บาท

จัดทำโดย The First ติวเตอร์