สุดยอดแนวกว่า 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2559

160฿

คำอธิบาย

สุดยอดแนวกว่า 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2559

สารบัญ
ส่วนที่
1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550
2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. พ.ร.บ. ว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม ” ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตำแหน่งนิติกร

 

ราคา 160 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม