สรุปสาระสำคัญวิชาความรู้พื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59

190฿

คำอธิบาย

สรุปสาระสำคัญวิชาความรู้พื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้เพิ่มเติม
บทที่ 3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
บทที่ 6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
บทที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
บทที่ 8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
บทที่ 9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ส่วนที่ 8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 190 บาท

จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ