CA-215 สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

250฿

คำอธิบาย

CA-215 สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
– การวิเคราะห์นโยบายและแผน
– SWOT Analy การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง
– การวางแผน
– การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ นโยบายสาธารณะ
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
– ความหมายของภาวะ ผู้นำ
– แนวข้อสอบภาวะผู้นำ
– การทำงานเป็นทีม
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมือง 2546
– สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี