CA-210 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร พร้อมเฉลย หลักสูตรใหม่

250฿

CA-210 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร พร้อมเฉลย หลักสูตรใหม่

สารบัญ
– ประวัติกรมศุลกากร
– วิสัยทัศน์/พันธกิจกรมศุลกากร
– ของต้องห้าม ของกรมศุลกากร และของต้องกำจัด ของกรมศุลกากร
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของข้าราชการ
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐาน ของ Microsoft Office PowerPoint
– แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint
– แนวข้อสอบ องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
• ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบบอัตนัย
– แนวข้อสอบกฎหมายพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แบบอัตนัย
– แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายอาญาแบบอัตนัย
– แนวข้อสอบกฎหมายล้มละลาย
– แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์ การฟื้นฟูกิจการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top