รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นิติกรปฏิบัติการกรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 60

250฿

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นิติกรปฏิบัติการกรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศ กรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ นิติกร ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 2560
ส่วนที่ 1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
1. Structure
2. Vocabulary
3. Reading Comprehension
4. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากร
5. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (120 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
2. กฎหมายปกครอง
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ประมวลกฎหมายอาญา
5. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
6. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
7. กฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์
8. การฟื้นฟูกิจการ
9. กฎหมายระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่ว ไป (40 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
1.1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.3 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1.4 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1.5 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.7 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
3. ความรู้เกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
3.1 วินัย
3.2 จรรยาบรรณ
3.3 จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

 

Scroll to Top