SP-226 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

250฿

SP-226 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ประวัติกรมศุลกากร
– พันธกิจ ยุทธศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร กรมศุลกากร
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร กรมศุลกากร
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
– มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี LAN
– ตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานการเชื่อต่อระบบเครือข่าย
– พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
– พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2471 (ฉบับที่ 1)
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ความสำคัญของ FTA
– ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ 12 (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2560-2564
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top