สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงาน กรมศุลกากร วุฒิปวช. ใหม่ล่าสุด

250฿

สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงาน กรมศุลกากร วุฒิปวช. ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
• ประวัตกรมศุลกากร
– วิสัยทัศน์กรมศุลกากร
– พันธกิจกรมศุลกากร
– ค่านิยมองค์กร
– ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
– หน้าที่ความรับผิดชอบ
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดและแบ่งส่วนราชการกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
ความรู้ทั่วไป
• นโยบายรัฐบาล
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
• อาเซียน : ASEAN
• หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ (New Theory)
• เกษตรทฤษฎีใหม่
• ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม / จรรยาบรรณ
– คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
– หลักการครองตน
– หลักการครองงาน
– หลักการครองคน
– หลักธรรมาภิบาล
• แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคสช.
• สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
• หลักธรรมาภิบาล
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมองที่ดี พ.ศ. 2546
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
• แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• แนวคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ)
• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ความผิดทางศุลกากร
• สรุปกฎหมายล้มละลาย
• สาระสำคัญกฎหมายศุลกากร
– แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร
– การนำเข้า
– ข้อห้าม ข้อจำกัดในการนำเข้า
– หลักการคำนวณจำนวนค่าภาษีและข้อยกเว้น
– การอุทธรณ์การประเมินค่าภาษี
– ความผิดที่สำคัญตามกฎหมายศุลกากร
• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
• แนวข้อสอบ-ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร

 

ความรู้ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต

Scroll to Top