SP-241 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

250฿

SP-241 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน
– อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
– ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
– ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
– ความหมายและลักษณะของอาชญาวิทยา
– การศึกษาอาชญาวิทยา
– ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– แนวข้อสอบ(แบบอัตนัย) ความรู้กฎหมาย กฎระเบียบ กรมพินิจฯ
– วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

 

Scroll to Top