CA-213 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

CA-213 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ/ค่านิยม
– ตราสัญลักษณ์
– การวิเคราะห์ (Analytical Thinking – AT)
– ความหมายของการคิดวิเคราะห์
– การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ (Analytical Thinking – AT)
– แนวข้อสอบการสืบเสาะข้อมูล
– ความถูกต้องของงาน (Concern for Order – CO)
– แนวข้อสอบความถูกต้องของงาน (Concern for Order – CO)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
– สรุปประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี