CA-212 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ (พ่อบ้าน) กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

250฿

CA-212 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ (พ่อบ้าน) กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ/ค่านิยม
– ตราสัญลักษณ์
– การวิเคราะห์ (Analytical Thinking – AT)
– ความหมายของการคิดวิเคราะห์
– การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ (Analytical Thinking – AT)
– แนวข้อสอบการสืบเสาะข้อมูล
– ความถูกต้องของงาน (Concern for Oder -CO)
– แนวข้อสอบความถูกต้องของงาน (Concern for Oder -CO)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
– การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Other – Dev)
– สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ชุดที่ 2
– สรุปกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว
– สรุประเบียบกรมพินิจว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกอบรม เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top