SP-233 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

250฿

SP-233 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สารบัญ
– กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ภารกิจ
• ค่านิยมร่วม
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– สาระสำคัญ : ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีฯ พ.ศ. 2553
– ความรู้เกี่ยวกับ : กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
– ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
– กำเนิดอาชญาวิทยา
– การศึกษาอาชญาวิทยา
– ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน และการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2546
– ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
– ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานควบคุม พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top