CA-211 สรุปเนื้อหา และข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการ

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

CA-211 สรุปเนื้อหา และข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการ

สารบัญ

– ประวัติความเป็นมา
– วิสัยทัศน์/พันธกิจของกรมพัฒนาพลังงานดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
– การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
– แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป
-แนวข้อสอบงานเลขานุการสำหรับผู้บริหาร

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี