CA-208 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ใหม่ล่าสุด

250฿

CA-208 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมา
– การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
– การวิเคราะห์นโยบายและแผน
– การวิเคราะห์สภาแวดล้อมขององค์การ
– การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์
– SWOT Analy การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง
– ความหมายการวางแผน
– การติดตามผลและการประเมินผลแผน/โครงการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

Scroll to Top