นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง

228฿

คำอธิบาย

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง

สารบัญ

* ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559

* หลักการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง และอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

* ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

* รายละเอียดหน้าที่ของหน่วงงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

* ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

* นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 8 ข้อ 16 เรื่องด่วน และนโยบายรัฐบาล

* นโยบายกระทรวงแรงงาน

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวง
แรงงาน พ.ศ.2554

* พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

* พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

และ 3

* พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

* พรบ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พรบ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537

* พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

* พรบ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

* พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ