SP-223 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กรมพัฒนาที่ดิน ภาคข. ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250฿

SP-223 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กรมพัฒนาที่ดิน ภาคข. ใช้สอบทุกตำแหน่ง

สารบัญ
ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– เป้าประสงค์
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
– ภารกิจหลัก
– วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ
• กฎกระทรวงแบ่งสาวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
• ข้อบังคับกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
• แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมพัฒนาที่ดิน
• พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
• ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทรัพยากรที่ดิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผ่นการที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

 

Scroll to Top