GB-192 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

270฿

GB-192 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ

• ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– เป้าประสงค์
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
– ภารกิจหลัก
– วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ
• นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554
• ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
• แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
• ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
• ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ปี 2555-2559
• สถานการณ์ทรัพยากรที่ดิน
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
• นิยาม บทบาท และภารกิจของหมอดินอาสา
• ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
• การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
• ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกผักและอายุของผักชนิดต่างๆ
• การปลูกผักโดยใช้ชีววิธี
• การผลิตปุ๋ยหมักคอกแและปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเกษตรกรรม
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภาพชนิดต่างๆ “ชีวภาพเพื่อพอเพียง”
• ดินเปรี้ยวจัด
• ดินเค็มและการปรับปรุงแก้ไข
• การผลิต (ต่อเชื้อ) สารเร่งจุลินทรีย์ ของกรมพัฒนาที่ดิน
• บทบาทหน้าที่และอาการเมื่อขาดแคลนธาตุอาหารพืช (ดินป่วย)
• การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ “ปุ๋ยแบบสั่งตัด”
• หลักการใส่ปุ๋ยเคมี ให้มีประสิทธิภาพในนาข้าว
• พืชปุ๋ยสด
• การไถกลบตอซัง เศษพืชหลังเก็บเกี่ยว
• การแบ่งเขตเหมาะสมสำหรับการเกษตร
• โครงการแหล่งน้ำในไร่นานานอกเขตชลประทาน
• หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูดิน และรักษาสภาพแวดล้อม
• ปุ๋หมักสูตรพระราชทานฯ
• หลุมพอเพียง
• ความรู้เรื่องปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
• เกษตรอินทรีย์คืออะไร
• ธาตุอาหารพืชกับเกษตรอินทรีย์
• การปรับปรุงบำรุงดิน
• การอนุรักษ์ดินและน้ำ
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top