สรุป+ข้อสอบ กรมป่าไม้ นิติกร วุฒิกร

238฿

คำอธิบาย

สรุป+ข้อสอบ กรมป่าไม้ นิติกร วุฒิกร

ารบัญ
– ประวัติกรมป่าไม้
– วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– กฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่า
– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
– พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
– กฎกระทรวงฉบับที่ 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
– พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติ สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535
– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ (แบบอัตนัย) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาค ข. ความรู้วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ