GB-190 สรุป+ข้อสอบ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

GB-190 สรุป+ข้อสอบ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมป่าไม้
– วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ วันสำคัญกรมป่าไม้
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายรกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
– ตัวอย่างข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การบริหารงานทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานทั่วไป
– ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง การบริหารงานทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ การบริหาร หลักการบริหาร การบริหารงานทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง