สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการแผยแพร่ กรมป่าไม้ วุฒิ. ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

257฿

คำอธิบาย

สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการแผยแพร่ กรมป่าไม้ วุฒิ. ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติกรมป่าไม้
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
วันสำคัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
– ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
– คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ ศ. 2554
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
– คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
– คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
– ความหมายของการเผยแพร่
ความหมายของการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา
ความสำคัญของการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาและความเป็นมา
เหตุผลในการศึกษาทฤษฎีการเผยแพร่
ทฤษฎีการเผยแพร่
วิเคราะห์ทฤษฎีที่นำไปใช้ในการเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
– การสื่อสารการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
– การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
– การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
– การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์
– การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
– การประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบและปรัชญาของการประชาสัมพันธ์
การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
การติดต่อสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
การประชาสัมพันธ์ชุมชน
การจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
สื่อสารมวลชนสัมพันธ์
– สื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
– ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ : การประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY