CA-202 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

CA-202 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมป่าไม้
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
• ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
• งานธุรการ งานสารบรรณ
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– แบบหนังสือราชการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี และการประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
– แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี