SP-214 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการประมง กรมประมง วุฒิ ปวส.+ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

270฿

SP-214 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการประมง กรมประมง วุฒิ ปวส.+ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– กรมประมง
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
– เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559
– ความรู้เกี่ยวกับการประมงทั่วไป
– ความรู้ด้านการประมง
– แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย
– นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 2562
– การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
– พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
– กฎกระทรวงการขอ อนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2559
– กฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559
– กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559
– กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559
– การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
– แนวข้อสอบ : ประมง ภาค ข.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– สรุปแนวประเด็นข้อสอบ
– เฉลยคำตอบ

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEM

 

Scroll to Top