CA-200 สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ กรมบัญชีกลาง

250฿

CA-200 สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ กรมบัญชีกลาง

สารบัญ
– ประวัติกรมบัญชีกลาง
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
– กระบวนการวางแผน
– การอนุมัติแผน
– การปฏิบัติตามแผนและโครงการ
– แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
– แนวข้อสอบการวางแผนและการจัดการองค์การ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม
– ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบภายใน
– การบริหารความเสี่ยง
– การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คืออะไร
– แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
– แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบหลักการบัญชีทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

Scroll to Top