BC-8048 คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

220฿

BC-8048 คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

สารบัญ
ประวัติความเป็นมาของกรมธนารักษ์ ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– เจาะข้อสอบประวัติ ความรู้กรมธนารักษ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ความรู้ทั่วไป
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเพิ่มเติม

 

ราคา 220 บาท

 

จัดทำโดย THE BEST CENTER

Scroll to Top