SP-210 สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

SP-210 สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
• ประวัติกรมธนารักษ์
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ภารกิจ
– เครื่องหมายราชการของกรมธนารักษ์
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557
• ความรู้เกี่ยวกับราชพัสดุ
– การขอใช้ที่ราชพัสดุ
– การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
– การขอรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
– การส่งคินที่ราชพัสดุ
– การขอใช้ประโยชน์อาคาร/สิ่งปลูกสร้างแบบชั่วคราว
• พระราชบญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
• กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และ จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และ จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
• กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และ จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
• กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และ จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
• กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ที่มิใช่ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 (ฉบับคำอธิบาย
• กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบที่ราชพัสดุ
– บทนำ
– บททั่วไป
– พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และการประกาศใช้บังคับ
– ความหมายของราชพัสดุ
– บทบัญญัติกฎหมายอื่นที่ยกเว้นการเป็นราชพัสดุ
– การถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
– บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรขอรัฐถือกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ได้เอง
– นโยบายในการบริหารที่ราชพัสดุ และการวางหลักเกณฑ์ วิธีการในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษษใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
– บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกเว้นอำนาจในการบริหารที่ราชพัสดุ ของกระทรวงการคลัง
– บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรของรัฐ มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุ
– การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
– บทยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
– การถอนสภาพการเป็นสาธาณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และถอนการหวงห้าม
– บทบัญญัติของกฎหมายที่ถือเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
– การดำเนินการตามพระราชบัญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการบริหารที่ราชพัสดุ
– วิธีดำเนินการกับที่ราชพัสดุซึ่งได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใช้บังคับ
– ผู้รักาาการและผู้มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
• กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา
• กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• ความรู้ด้านการตลาด
• ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
• แนวข้อสอบเข้าความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
• แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด
– เฉลยคำตอย
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– เฉลยคำตอย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY