GB-188 สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน

250฿

คำอธิบาย

GB-188 สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน

สารบัญ
– ประวัติกรมที่ดิน
– พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
– สรุป สาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– สรุป สาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2543
– สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
– พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง
– แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทางการปกครอง)
– เก็งข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง