CA-199 เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ กรมที่ดิน

250฿

CA-199 เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ กรมที่ดิน

สารบัญ

– ประวัติกรมที่ดิน
– วิสัยทัศน์กรมที่ดิน/พันธกิจกรมที่ดิน
– ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน
– การอายัดที่ดิน
– การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
– การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
– อากรแสตมป์
– ประเภทการจดทะเบียน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบส่วนที่ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแบบอัตนัย
– สรุปประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบส่วนที่ 2 ประมวลกฎหมายอาญาแบบอัตนัย
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top