CA-198 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน อธิบายละเอียดเน้นเจาะข้อสอบ

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

CA-198 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน อธิบายละเอียดเน้นเจาะข้อสอบ

สารบัญ

– ประวัติกรมที่ดิน
– ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน
– การอายัดที่ดิน
– ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบัญชี
– ความรับผิดชอบของนักบัญชี
– การบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร
– การจัดตั้งบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษ่าพยาบาล พ.ศ. 2553
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานส่วนราชการพ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8 พ.ศ.2523)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี