SP-206 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มบริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรี

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

SP-206 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มบริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา
– ค่านิยมกรมทรัพย์สินทางปัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
– ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
– พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
– พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
– พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
– ความรู้เกี่ยวกับความลับทางการค้า
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
– พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
– ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียบเครื่องหมายการค้า
– แนวข้อสอบ คำถาม-ตอย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY