BC-8047 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

260฿

BC-8047 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

สารบัญ
• ประวัติความเป็นมาของกรมทรัพยากรน้ำ พันธกิจ นโยบายอำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 3 ชุด
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
– เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
– เจาะข้อสอบระเบียบการบริหารงบประมาณ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2 ชุด
• ความรู้ด้านการวางแผนและการจัดงบประมาณ
• เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2 ชุด
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเบื้องต้น

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

Scroll to Top